36. Zjazd ZHP zobowiązał w swojej uchwale z dnia 6 grudnia 2009 r. władze naczelne ZHP do przeprowadzenia analizy funkcjonowania instrumentów metodycznych: stopni i sprawności harcerskich, a także systemu zastepowego.

Rada Naczelna ZHP uchwałą nr 4/XXXVI z dnia 28.02.2010r. rozszerzyła zakres realizacji wniosku dotyczącego instrumentów metodycznych i określiła go jako przeprowadzenie analizy funkcjonowania systemu metodycznego ZHP, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich instrumentów metodycznych oraz systemu małych grup. Realizując powyższą uchwałę Komisja Programowa Radu Naczelnej przygotowała „Analizę funkcjonowania systemu metodycznego ZHP" na bazie ankiet przeprowadzonych na grupie 665 drużynowych w okresie 16.02. - 31.08.2011.

Wychodząc naprzeciw wnioskom zawartym w powyższym dokumencie, Rada Naczelna uchwałą nr 67/XXXVI z dnia 23.06.2012r. zobowiązała Naczelnika ZHP do powołania w terminie do 31 lipca 2012 r. zespołu, którego celem będzie opracowanie planu wzmocnienia działalności metodycznej gromad i drużyn, w tym jeśli zajdzie konieczność:

a) projektu zmian w systemie metodycznym ZHP oraz zasadach przynależności członków zwyczajnych do poszczególnych grup metodycznych i do jednostek organizacyjnych,
b) projektu zmian w dokumentach związanych z systemem metodycznym ZHP.

Zespół został zobowiązany do przedstawienia Radzie Naczelnej ZHP wyników swojej pracy w terminie do 30 września 2013 r.

Na mocy Decyzji Naczelnika ZHP nr 37/2012 z dnia 16.08.2012., rozkazem L.9/2012 z dnia 7.09.2012. powołany został zespół ds. metodycznych wraz z 5 podzespołami (zuchowy, harcerski, starszoharcerski, wędrowniczy oraz konsultanci).

Zespół w swoich pracach przyjął stanowisko, iż wszelkie proponowane zmiany winny zostać poddane możliwie szerokim konsultacjom. Poszczególne podzespoły na bazie zdiagnozowanych problemów w „Analizie funkcjonowania systemu metodycznego" przygotowały propozycje mające służyć poprawie funkcjonowania instrumentów metodycznych w pracy harcerskiej.

Na obecnym etapie prac poszczególne propozycje mogą mieć charakter wariantywny, a czasami nawet wzajemnie wykluczać się. Zespół jednak przed podjęciem decyzji co do kierunku zmian pragnie poznać opinie dotyczące poszczególnych propozycji jak najszerszego grona instruktorów, do czego gorąco wszystkich zapraszam w imieniu całego zespołu. To właśnie na tym etapie każdy z nas ma możliwość dołożenia własnej cegiełki w dzieło usprawnienia i unowocześnienia naszego systemu metodycznego.

Licząc na rzeczowe i wartościowe opinie, obiecuję że wszystkie starannie rozpatrzymy. Na bazie zbiorowej mądrości wierzę, że wspólnie wypracowane materiały wytyczą nam atrakcyjne kierunki rozwoju naszej organizacji.


hm. Dariusz Potasznik
szef Zespołu ds. metodycznych